Our paper was accepted for Advanced Robotics.

Our paper was accepted for Advanced Robotics 2021年9月に実施された,家庭環境でのサービスロボットに関する世界的な競技会WRS 2020 Partner Robot Challengeにおいて,当研究室発のチームが準優勝を収めた際の研究開発をまとめています. ■書誌情報 Tatsuya Matsushima, Yuki Noguchi, Jumpei Arima, Toshiki Aoki, Yuki Okita, Yuya Ikeda, Koki Ishimoto, Shohei Taniguchi, Yuki Yamashita, Shoichi Seto, Shixiang Shane Gu, Yusuke Iwasawa, Yutaka Matsuo. “World robot challenge 2020 – partner robot: a data-driven approach for room tidying with mobile…